Sözlü Sunu Oturumları – 1

Akut Lösemi
Davut Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Emel Ünal (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu A Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Minimal Kalıntı Hastalık Tetkiki: Beş Merkez Deneyimi Özlem Tüfekçi Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Modifiye St. Jude Total XV Alan Çocuk All Hastalarında Prognoz ve Sağkalımın Değerlendirilmesi Hülya Yılmaz Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akut Myeloid Lösemili Hastalarda Solunum Yolu Viral Panel İncelemesi: Tek Merkez Deneyimi Çağıl Yalçınkaya SBÜ Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Ankara
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi İndüksiyon Tedavisinde Hepatotoksisite Önlenebilir mi? İki Merkez Deneyimi Melek Erdem S.B.Ü İzmir Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir
E. Coli Asparaginazın İntramüsküler ve İntravenöz Uygulamalarının Alerjik Reaksiyon Açısından Karşılaştırılması Işık Odaman Al Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir
Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Tüm Vücut Işınlama ile Kemoterapi Bazlı Rejimlerin Karşılaştırılması Koray Yalçın Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul
Akut Lenfoblastik Lösemide Asparajinaz Aktivitelerinin Hplc Yöntemi ile Prospektif Monitörizasyonu: Türkiye’de Bir İlk A. Emin Kürekci Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, İstanbul
Genel Hematoloji
Savaş Kansoy ( Ege Üniversitesi, İzmir), Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu B Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Türkiye’de Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüriden Şüphelenilen Hastaların Çok Merkezli Tanısal Tarama Çalışması Zehra Narlı Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Türk Hastalarda Sitosterolemi Hastalığı Prevalansı, Risk Faktörleri ve Genetik Sonuçları: Ülkemizden İlk Çalışma Zühre Kaya Gazi Üniversitesi, Ankara
Fanconi Anemili Hastaların Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Tekin Aksu Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Hematolojik Olmayan Tümörlerde Kemik İliği Metastazları: Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Verileri Pelin Aytan Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
Yapay Zeka Temelli Periferik Kan Yayması Tarayıcı Sistemi: Mantiscope® Müfide Okay Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Osler-Weber Rendu Sendromlu Hastalarımızda Bevacuzimab Deneyimi Serife Solmaz Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Sle’deki Hematolojik Değişikliklerin Hemofagositik Lenfohistiositoz ile İlişkisinin Araştırılması : Emre Gök İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Eşzamanlı Eculizumab Kullanan PNH ve AA’lı Hastalarda İmmünosupresif Tedavinin Etkililiğinde Bir Değişiklik Oluşmamaktadır Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi, İstanbul
 Klinik Laboratuar Hematoloji
Beyhan Durak Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Sema Yılmaz (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, İstanbul)
Sözlü Sunu C Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Haplotip Uyumlu Vericiden Allojenik Hematopoetik Hücre Transplantasyonunda Kök Hücre Kaynağı Seçimi Ne Olmalı? Tülay Özçelik Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul
İmatinib Dirençli Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Sfingolipid Metabolizmasının Hedeflenmesiyle Direncin Geri Çevrilmesi Yağmur Kiraz İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi, İzmir
Aml Olgularında Flt3-Itd Mutasyonu Varlığı Cd135 Proteini Hücre Yüzeyi İfadesini Etkiliyor mu? Aslı Toylu Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Primer İmmün Yetmezlik Hastaları Ve Sağlıklı Bireylerde Trec/Krec Kopya Sayılarının Analizi ve Kullanımı: Pilot Çalışma Gizem Şentürk Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul
Gen Ekspresyon Verilerinin Meta-Analizi ile Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi’de Nükse Özgü Belirteçlerin Tespiti Khusan Khodzhaev İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Yaşa Veya Myelodisplastik Sendroma Bağlı Y Kromozom Kaybı Gösteren Sınır Metafaz Yüzdesinin Tespiti Elifcan Aladağ Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Allogeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Kan ve Doku Kimerizmi İle Gvhh Gelişiminin Karşılaştırılması: Güncellenmiş Sonuçlar Ezgi Pınar Özbalak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul
Hücresel Tedavi / Kök Hücre
Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Ender Soydan (Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara)
Sözlü Sunu D Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Dirençli Akut Myeloid Lösemide Şimerik Antijen Reseptör T Hücre Tedavisinde Çoklu Antijen Hedefleme Stratejisi Pınar Ataca Atilla Baylor College of Medicine Center for Cell and Gene Therapy, USA
Akut Myeloid Lösemide Cll-1 Şimerik Antijen Reseptör T Hücrelerin Etkinliğinin Interlökin 15 ile Arttırılması Pınar Ataca Atilla Baylor College of Medicine,USA
Bioymifi’nin Multipl Myelom (U266) Hücrelerinin Sitotoksisite, Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkileri Hatice Terzi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Akraba Dışı Donörden Kök Hücre Nakli Sonrası Siklofosfamid, Takrolimus Ve Mikofenolat Mofetil ile Gvhh Profilaksisi Ferit Avcu Memorial Ankara Hastanesi, Ankara
K562 Lösemi Hücre Serisinde Kafeik Asit Fenetil Ester’in Tet2 Ekspresyonu ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkisi Muhammet Ali Fural Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Trabzon
Niş Benzeri Kokültür Sistemi İle AML Lösemik Kök Hücrelerinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu Berna Alkan Hacettepe Üniversitesi, Kayseri
Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında KML Kök Hücresi Bcr- Abl’ den Bağımsız Prognostik Bir Faktör Olabilir mi? Zehra Narlı Özdemir Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
KMPH
Burhan Turgut (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ), Figen Atalay (Başkent Üniversitesi, İstanbul)
Sözlü Sunu E Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Kronik Miyeloid Lösemi Tanılı Tirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan Hastalarda Sekonder Malinite Taraması Tuğba Memiş Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Kronik Myeloid Lösemili Hastalarda İmatinib Tedavisinin Risk Skoru ve Derin Moleküler Yanıt Sürelerine Göre Kesilmesi Seda Yılmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Hangisi, Orjinal İmatinib mi Jenerik mi Kronik Myeloid Lösemide Daha Etkin? Ekin Kırcalı Ankara Üniversitesi, Ankara
Langerhans Hücreli Histiositoz: Tek Merkez Deneyimi Nazlı Demir İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Et ve Pv Hastalarında Pegile İnterferon Alfa-2a Tedavisi Etkindir ve Ldh Seviyelerini Düşürmektedir Mustafa Merter Fırat Üniversitesi, Elazığ
İmatinib’e Toleranssız ya da Dirençli KML Olgularında Dasatinib ve Nilotinib’in Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Verisi Dilek Keskin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Esansiyel Trombositoz, Primer ve Sekonder Miyelofibroz Tanılı Hastalarda Jak2, Calr ve Mpl Mutasyonlarının Klinik Etkisi Abdussamet Çelebi Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
Hodgkin- Non Hodgkin Lenfoma
Hasan Atilla Özkan ( Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul), Mine Miskioğlu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)
Sözlü Sunu F Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Relaps Ve Refrakter Hodgkin Lenfomada Brentuximab Vedotin Uzun Dönem Sonuçları: Çok Merkezli Gerçek Yaşam Deneyimi Murat Özbalak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Düşük Dereceli Lenfomalarda Dup22 (Dual Specificity Phosphatase 22) Yeniden Düzenlenmesinin Prognostik Önemi Semra Paydaş Çukurova Üniversitesi, Adana
Rituksimab İçeren Kemoimmunoterapi Alan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Hbv Tarama Verileri ve Profilaksi Sonuçları Ahmet Emin Öztürk İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Klasik Hodgkin Lenfoma Hastalarının İzleminde İnterim Pet’in Prognostik Değeri Gamze Akkuzu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Ara Pet Sağkalımı Öngörebilir mi? Meral Uluköylü Mengüç Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Nüks, Yanıtsız Veya Birincil Dirençli Klasik Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Brentuximab Vedotin- Bendamustin Deneyimi Volkan Baş Trakya Üniversitesi, Edirne
Mantle Hücreli Lenfoma: Tek Merkez Deneyimi Nur Oğuz Davutoğlu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir